Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

 
Polityka Sprzedaży
Treść niniejszej polityki sprzedaży dotyczy zakupu wszystkich produktów BDI, chyba że przepisy lokalne stanowią inaczej.

Ceny: Wszystkie podane ceny są cenami netto. Produkty wrażliwe będą wyceniane zgodnie z obecną sytuacją panującą na rynku.

Zawiadomienie o braku: Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za braki. Zgłoszenie braku uwzględniane jest w okresie do 5 dni od dnia otrzymania towaru. Towary nie mogą zostać zwrócone bez pisemnej zgody uzyskanej od BDI.

Podatek od sprzedaży: BDI jest upoważnione do naliczenia stosownych podatków stanowych oraz lokalnych jak również innych opłat w zależności od jurysdykcji gdzie BDI prowadzi swoją działalność, na produkty które nie posiadają stosownego zaświadczenia o zwolnieniu z podatku. W celu uniknięcia naliczenia stosownego podatku,  zaświadczenie takie musi zostać dostarczone przed złożeniem zamówienia.
BDIExpress akceptuje zaświadczenia o zwolnieniu podatkowym wyłącznie dla zamówień złożonych z kont firmowych i tylko w krajach, w których jest to dozwolone. Osoby dokonujące zakupu na rzecz konta firmowego o nadanym numerze uprawniającym do zwolnienia podatkowego, prosimy o kontakt z BDI, w celu uzyskania informacji czy jest to dozwolone w danym kraju i aktualizacji konta.

Warunki płatności: Klienci posiadający zatwierdzony kredyt kupiecki przez BDI, otrzymują 30 dniowy termin płatności liczony od dnia wysyłki towaru, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie z BDI. W sytuacji gdy kredyt nie został ustalony, prosimy o zaznaczenie opcji płatności gotówką lub za pośrednictwem czeku, Visa, MasterCard, American Express lub Discovery. Brak możliwości rabatu gotówkowego oraz dyskonta za wcześniejszą zapłatę. Wszystkie płatności muszą być dokonywane w walucie lokalnej gdzie BDI świadczy usługi, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie z BDI. BDI ma prawo do odliczeń oraz potrąceń wszelkich należnych sum. W sytuacji gdy Klient nie uiści odpłatności w wyznaczonym terminie, BDI może wstrzymać wysyłkę towaru do czasu uregulowania należności lub usunąć część lub całość niezrealizowanych towarów.

Nie wszystkie warunki płatności są akceptowane w różnych krajach.
Transakcje z użyciem karty kredytowej: Jako zarejestrowany posiadacz karty kredytowej odpowiada Pan/i za każdą transakcję dokonaną poprzez stronę internetową.  Dane karty kredytowej wprowadza się na zabezpieczonej stronie, a przekazywane są z użyciem technologii Paymetric XiSecure. 

Saldo kredytowe: Klienci ustalają, że wszelkie salda kredytowe obowiązywać będą przez okres 1 roku od momentu ich założenia. W SYTUACJI BRAKU ZAWIADOMIENIA, WSZELKIE SALDA PODLEGAĆ BĘDĄ USUNIĘCIU ORAZ KONFISKACJI, WÓWCZAS BDI NIE PONOSI ŻADNEJ DALSZEJ ODPOWIEDZILANOŚCI.

Polityka zwrotów i reklamacji: Towary nie mogą zostać zwrócone bez pisemnej zgody uzyskanej od BDI. Zgoda na przyjęcie zwrotu leży całkowicie po stronie BDI. W sytuacji zwrotu mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty za ponowne przyjęcie towaru na magazyn oraz przepakowanie.  Produkty zakwalifikowane jako ‘Zamówienie specjalne’, ‘Na zamówienie’, ‘Nie do anulowania’, ‘Bezzwrotne’ lub przedmioty, które zostały zmodyfikowane, poddane przeróbce lub dostosowane do zamówienia klienta, nie podlegają zwrotowi. Po uzyskaniu zgody na zwrot, BDI wystawi numer ‘Zlecenia odbioru’ (RGA), który musi zostać dołączony do zwracanego towaru. BDI dołoży niezbędnych starań aby cały proces zwrotu został sfinalizowany w ciągu 5 dni po otrzymaniu towaru. Przed zwróceniem należności, BDI przeprowadzi analizę oraz określi stan produktu, co może się wiązać z odmówieniem wypłaty. Wysokość należności za zwrot może być uzależniona od opłat naliczanych za ponowne przyjęcie na magazyn, kosztów przepakowania lub kosztów transportowych. We wszystkich przypadkach BDI zastrzega sobie prawo do odmowy, odrzucenia oraz nieuznania zwrotu. 

Odbiór w sklepie: W razie wybrania formy dostawy – odbiór w sklepie, przygotowanie zamówienia zajmie nam trochę czasu. Jeżeli zamówienie jest bardzo pilne, radzimy kontakt telefoniczny z oddziałem, celem potwierdzenia czy zamówiony towar jest już gotowy do odbioru.   
 
WYSYŁKA TOWARÓW
Z wyjątkiem porozumienia z BDI na piśmie, obowiązywać będą wszystkie dostępne formy transportu na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady, Meksyku, Europy, Chin, Indii oraz innych krajów gdzie BDI prowadzi swoje działania. Prosimy o kontakt ze swoim lokalnym biurem sprzedaży w celu uzyskania dalszych informacji na ten temat. Wszelkie opłaty frachtowe lub inne dodatkowe opłaty ponoszone za niestandardowe usługi, takie jak przewoźnik klienta lub specjalne magazynowanie w miejscu przeznaczenia, zostaną pokryte przez klienta. Tytuł własności oraz ryzyka utraty towaru klienta jest po stronie przewoźnika. W sytuacji gdy towar zostanie uszkodzony w transporcie, klient jest zobowiązany złożyć reklamację u przewoźnika.  

OGRANICZONE WARUNKI GWARANCYJNE BDI
Sprzedawane produkty posiadają gwarancję, która może zostać przedłużona przez producenta zakupionego towaru. BDI nie udziela żadnych dodatkowych gwarancji i NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ZBYWALNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM WYPADKU BDI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE LUB WYNIKOWE, ANI PRZEWYŻSZAJĄCE WARTOŚĆ USZKODZONEGO PRODUKTU. Kupujący jest zobowiązany do instalacji oraz użytkowania zgodnie z zaleceniami producenta. Pracownicy BDI nie są upoważnieni to zmian warunków gwarancji. Wszelka sprzedaż podlega naszym Standardowym Warunkom Sprzedaży, chyba że ustalone zostaną inne odrębne warunki.   

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI
W związku z tym, że wymiary danego produktu znajdującego się w katalogu zostały opracowane dokładnie, BDI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy drukarskie. Dany producent może dokonać zmian wymiarów, numeru części oraz innych informacji bez uprzedzenia. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za użycie danego produktu oraz jego kompatybilność.  

Natychmiastowa reakcja: BDI dołoży wszelkich starań aby dokonać naprawy lub innego działania w celu usunięcia wady danego produktu, w ramach obowiązującego okresu gwarancyjnego udzielanego przez producenta. Przed użytkowaniem jakiegokolwiek produktu, prosimy o bezzwłoczny kontakt z filią BDI gdzie został zakupiony produkt, podanie daty oraz numeru faktury wraz z opisem usterki.

Odpowiedni dobór produktu: Każdy region posiada kody produktów oraz przepisy regulujące sprzedaż, montaż, budowę oraz/i zastosowanie do określonych celów, które mogą różnić się od tych w sąsiadujących obszarach. BDI dokłada wszelkich niezbędnych starań aby stosować się do takich kodów, jednakże nie może w pełni zagwarantować zgodności oraz nie może odpowiadać za użytkowanie oraz instalację produktu. Przed dokonaniem zakupu oraz użytkowaniem, prosimy o zapoznanie się z lokalnymi kodami oraz przepisami, upewnienie się, że produkt, instalacja oraz użytkowanie będzie odpowiadał Państwa urządzeniom. Sprzedawane produkty są przeznaczone do ogólnych zastosowań przemysłowych, a nie do zastosowań specjalistycznych.

Brak gwarancji dla Klienta: BDI nie udziela gwarancji na produkty opisane w ustawie - Magnuson-Moss Warranty-Federal Trade Commission Improvement Act

Substancje niebezpieczne: Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej (MSDS)  lub inne produkty, Agencje Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, które definiują materiały oraz substancje niebezpieczne oraz listy produktów niebezpiecznych, obejmując Stan Kalifornia, powodujące raka lub inne poważne konsekwencje, dostępne są w siedzibie lokalnego oddziału BDI lub w siedzibie BDI, 8000 Hub Parkway, Cleveland, Ohio 44125, U.S.A. Wszelkie informacje oraz zalecenia zawarte w MSDS dostarczane przez producenta, są poprawne oraz wiarygodne. Jednakże, BDI nie może zagwarantować, że informacje zawarte w opisie producenta są zgodne ze stanem faktycznym. BDI nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie w/w produktów, ponieważ informacje takie są dostarczane wyłącznie przez producenta danego produktu.

Standardy zatrudnienia: BDI zaświadcza, że prowadzi wszystkie swoje działania zgodnie z obowiązującymi statutowymi wymaganiami Prawa Pracy obowiązującymi w danym kraju oraz jurysdykcji, takich jak Ustawa o Standardach Zatrudnienia oraz innych przepisów i uregulowań Amerykańskiego Departamentu ds. Pracy.

DODATKOWE WARUNKI
Siła wyższa: BDI nie odpowiada za jakiekolwiek opóźnienia, naruszenia powstałe w wyniku częściowych lub całkowitych zdarzeń losowych, zamieszek pracowniczych, deficytów, braku możliwości zamówienia produktu oraz dostaw surowców, ciężkich warunków atmosferycznych lub wszelkich innych okoliczności i powodów będących poza kontrolą BDI.  

Rezygnacja: Wszelkie anulowanie zamówienia musi zostać uzgodnione na piśmie z BDI i konsekwencji może wiązać się z dodatkowymi opłatami. 

Cesja: Klienci nie mogą przenosić prawa do zamówienia na inne podmioty bez pisemnej zgody BDI. Wszelkie próby cesji zamówienia bez otrzymania pisemnej zgody BDI podlegać będą anulacji.

Elektroniczna wymiana danych (EDI): W przypadku, gdy BDI i klient wyrażą wzajemną zgodę na korzystanie z systemu EDI w celu usprawnienia realizacji transakcji kupna i sprzedaży, klient zobowiązuje się do (i) niepodważania jakichkolwiek umów sprzedaży wynikających z transakcji EDI zawartych na mocy przepisów dowolnego prawa określającego, czy umowy takie wymagają formy pisemnej lub podpisów zawierających je stron; lub (ii) niepodważania możliwości dopuszczenia dowodów w postaci kopii rejestrów EDI na mocy wyjątku od zasady niedopuszczalności dowodów ze słyszenia dotyczącego rejestrów gospodarczych, zasady najlepszego dowodu oraz innych podobnych zasad, w oparciu o argument, że rejestry takie nie zostały utworzone oraz nie były prowadzone  w formie dokumentalnej. BDI oraz klient zobowiązują się do uzgodnienia standardów oraz metod  technicznych wykorzystywanych przy dokonywaniu zakupów w systemie EDI, a także do stosowania  odpowiednich procedur bezpieczeństwa w celu ochrony rejestrów EDI przed nieprawidłowym dostępem. Rejestry gospodarcze prowadzone przez BDI dotyczące zakupów dokonywanych przez klienta w systemie EDI będą miały znaczenie nadrzędne.
 
Zmiana warunków: Potwierdzenie zamówienia przez BDI wymaga zgody klienta na wszystkie warunki określone w dokumentacji BDI, przy czym zgoda taka zostanie uznana za wyrażoną z chwilą otrzymania przez klienta potwierdzenia od BDI lub z chwilą przyjęcia przez niego całości lub części zamówionych towarów lub usług. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia warunków wymagają pisemnej zgody BDI pod rygorem nieważności. W przypadku, gdy zlecenie zakupu lub inna korespondencja zawierają warunki sprzeczne z warunkami zawartymi w potwierdzeniu BDI, zatwierdzenie takiego zlecenia przez BDI nie może być interpretowane jako wyrażenie zgody na jakiekolwiek dodatkowe warunki i nie stanowi zrzeczenia się przez BDI żadnego z warunków zawartych w potwierdzeniu BDI. 

Całość umowy: Warunki zawarte w formularzach, potwierdzeniach, korespondencji, fakturach, ofertach oraz warunkach sprzedaży katalogowej BDI zostały włączone do niniejszej umowy przez odniesienie i stanowią całość porozumienia pomiędzy kupującym a BDI. 

Przedmiot transakcji: Klient potwierdza zakup materiałów stanowiących “przedmiot transakcji” określony w stosownych przepisach dotyczących produktów i materiałów niebezpiecznych obowiązujących w danym kraju, takich jak ”Przepisy w sprawie materiałów niebezpiecznych”, o których mowa w Rozdziale 49 Kodeksu przepisów federalnych Stanów Zjednoczonych Ameryki. Kupując i odbierając dowolny produkt sprzedawany przez BDI klient potwierdza zamiar użycia go bezpośrednio w związku z prowadzoną przez siebie działalnością (z wyłączeniem transportu) i zobowiązuje się do nieodsprzedawania go lub transportowania go w pojeździe innym niż należący do niego, jego przedstawiciela lub pełnomocnika.
 
Zrzeczenie się praw oraz wybór jurysdykcji: Nieskorzystanie przez którąkolwiek ze stron z dowolnego prawa przysługującego jej na mocy niniejszej umowy lub nienaleganie na przestrzeganie któregokolwiek z warunków niniejszej umowy nie stanowi zrzeczenia się przez nią takiego prawa i nie może stanowić podstawy do jego nieprzestrzegania przez drugą stronę w przyszłości. Wszelkie transakcje podlegają krajowej, stanowej lub innej jurysdykcji właściwej dla miejsca prowadzenia działalności wysyłkowej przez BDI. Na terenie USA wyżej wymienione transakcje podlegają jurysdykcji Okręgu Cuyahoga w stanie Ohio.

Prawa stron trzecich: Powyższe postanowienia dotyczą wyłącznie stron niniejszej umowy i nie mogą być interpretowane jako stwarzające jakiekolwiek korzyści lub prawa na rzecz osób innych niż nabywca produktu zakupionego od BDI.